Địa điểm: Quảng Bình, Việt Nam
Diện tích: 30x36m, 1000m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,