Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 24 x 30m, 4 tầng, 1100m2
Thời gian, thể loại công trình: , , ,