Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 10x25m, 250m2