Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5 x15m, 75m2
Thời gian, thể loại công trình: ,