Địa điểm: SaPa, Việt Nam
Diện tích: 2500m2
Thời gian, thể loại công trình: , , , , ,