Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 3000m2
Thời gian, thể loại công trình: , , ,