Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 15 X 18m, 6 tầng, 1500m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,