Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 10 x 20m, 3 tầng, 250m2
Thời gian, thể loại công trình: ,