Địa điểm: 3-2, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5 x 25m, 3 tầng, 375m2
Thời gian, thể loại công trình: ,