Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 12 x 25m, 3 tầng, 450m2
Thời gian, thể loại công trình: ,