Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 28 x 35m, 2 tầng, 1000m2
Thời gian, thể loại công trình: ,