Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5 x 25m, 3 tầng, 350m2
Thời gian, thể loại công trình: ,