Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5 x 20, 3 tầng, 300m2