Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 20 x 20m, 4 tầng, 500m2
Thời gian, thể loại công trình: ,