Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5 x 18, 4 tầng, 360m2