Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 8 x15m, 2 tầng, 250m2
Thời gian, thể loại công trình: ,