Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 400m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương