Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 8 x 21,5m, 2 tầng, 350m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,