Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5 x 23, 2 tầng, 220m2