Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5 x 25, 2 tầng, 200m2
Thời gian, thể loại công trình: ,