Địa điểm: K.Núi Thành, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 11,7 x 13m, 4 tầng, 670m2
Thời gian, thể loại công trình: ,