Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện tích: 10 x 23,5m, 3 tầng, 350m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,