Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 10 x 26m, 2 tầng, 400m2
Thời gian, thể loại công trình: ,