Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 27 x 21m, 2 tầng, 360m2
Thời gian, thể loại công trình: ,