Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 30 x 90m, 1400m2