Địa điểm: TP Hà Tĩnh, Việt Nam
Diện tích: 24 x 18m, 430m2
Thời gian, thể loại công trình: ,