Địa điểm: Khu Công Nghệ Cao, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 4,5hec
Thời gian, thể loại công trình: , ,